Резюмета

Резюмета

Резюметата се предават на български и английски език. Обемът не надхвърля 250 думи. Използва се Microsoft Word – всички версии. Авторите се изписват първо с фамилните имена, след това с инициали, последвани от град. Не се изписват титли, отделения, болници, институти и други! Името  на представящия автор се подчертава!

Резюметата на оригиналните изследвания задължително  съдържат  четири абзаца, започва- щи със следните подзаглавия: “Цел”, ”Материал и методи”, ”Резултати”, ”Изводи”.

Резюметата на образователните представяния (лекции) задължително съдържат абзаци, за- почващи  със следните подзаглавия: “Учебна цел” и ”Заключение”.

Резюметата се изпращат като прикачен Word файл, общ за българския и английския вариант, на e-mail: barcongress2017@gmail.com. Файлът се озаглавява  с името на представящия автор на латиница  – пример: petrov.doc. Ако авторът представя повече от едно резюме, за всяко следващо се прибавя номер към името в наименованието  на файла – пример: petrov1.doc, petrov2.doc

Оргинални изследвания и образователни  представяния (лекции), представени устно или на постер, ще бъдат приемани от Научния комитет.

Устно представяне:
За образователни  представяния (лекции) – 20 минути + 5 мин. обсъждане

За оргинални изследвания – 8 минути + 2 мин. обсъждане

Постерно представяне:
Научният комитет ще селектира  20 постера за научната изложба и тези за електронен постер

Резюмета се приемат след регистрация и платена такса на един съавтор!